J.n. gÁªÀĸÁé«Ä,
±Á¸ÀPÀgÀÄ ºÁUÀÆ CzsÀPÀëgÀÄ,
dAn ¸ÀzÀ£À ¸À«Äw (¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ f¯Áè ªÁå¦ÛAiÀÄ ¸ÀPÁðj
d«ÄãÀÄ MvÀÄÛªÀj ¸ÀªÀÄUÀæ vÀ¤SÁ ¸À«Äw )

zÀÆgÀªÁtÂ: PÀbÉÃj: 2225 0702

¥sÁåPïì : 2225 8301

PÉÆoÀr ¸ÀASÉå : 121, 1£Éà ªÀĺÀr

«zsÁ£À ¸ËzsÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ -560 001.

 

¸ÀASÉå / PÁ.«.ªÀÄ. / d.¥À.¸À/ 109/ 06-07.              ¢£ÁAPÀ : 29-05-2007

 

¸À£Áä£Àå ²æà f.n. zÉêÉÃUËqÀgÀÄ.

¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀaªÀgÀÄ,

PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ,

«zsÁ£À¸ËzsÀ,

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560 001.

 

¸À£Áä£ÀågÉ,

      PÀ£ÁðlPÀ gÁdå £ÁåAiÀiÁAUÀ E¯ÁSÉ £ËPÀgÀgÀ UÀȺÀ ¤ªÀiÁðt ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀªÀÅ §qÁªÀuÉ gÀa¹, ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀAagÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj §qÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ C£ÀĪÉÆâ¹PÉƼÀîzÉ, ¸ÀAWÀªÀÅ CPÀæªÀÄ §qÁªÀuÉ ¤ªÀiÁðt ªÀiÁrgÀÄvÀÛzÉ. ¨sÀÆ ¸ÀÄzsÁgÀuÁ PÁAiÉÄÝ 79 (J) ªÀÄvÀÄÛ 79(©) ºÁUÀÆ ¨sÀÆ PÀAzÁAiÀÄ PÁAiÉÄÝUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAWÀªÀÅ ¸ÀA¥ÀÇtð G®èAX¹gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁªÀðd¤PÀ GzÉÝòvÀ ¸ÀÞ¼ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀAWÀªÀÅ ¸ÀPÁðgÀzÀ ««zsÀ E¯ÁSÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ ¸ÀAWÀªÀÅ vÀ£Àß vÀ¥ÀÅöàUÀ½UÁV ¨ÉõÀgÀvï PÀëªÉÄ AiÀiÁa¹zÀÝgÀÆ, M¥Àà®Ä AiÉÆÃUÀåªÁVgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ DzÉò¹gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀÄÄ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥sÉÇÃdðj ªÀiÁr ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆAzÁ¬Ä¹ CªÀåªÀºÁgÀ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀëgÉ Qæ«Ä£À¯ï ªÉÆRzÀݪÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÀÆrgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀAWÀzÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼ÀÄ wêÀæªÁzÀ CPÀæªÀÄUÀ¼À°è vÉÆqÀVgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀàµÀÖªÁUÀÄvÀÛzÉ.

      ¸ÀAWÀªÀÅ PÁAiÉÄÝUÀ£ÀÄUÀÄtªÁV PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀzÉ, jAiÀįï J¸ÉÖÃmï Jd¤ìAiÀÄAvÉ PÁAiÀÄ𠤪Àð»¹gÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÀÆ ¸ÀºÀPÁgÀ E¯ÁSÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ EvÀgÉ E¯ÁSÉUÀ¼ÀÄ £ÁåAiÀiÁAUÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß PÁ£ÀÆ£ÀħzÀÞªÁV ¤ªÀð»¸ÀĪÀÅzÀgÀ §zÀ¯ÁV, ¸ÀAWÀzÀ ¥Àæ¨sÁªÀPÉÌ M¼ÀUÁV, ¯ÉÆÃ¥À zÉÆõÀUÀ¼À §UÉÎ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¢gÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀàµÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀAWÀªÀÅ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÄÞ, gÁdåzÀ°èAiÉÄ Cw ºÉaÑ£À ªÉÆøÀ ªÀAZÀ£É £ÀqÉ¢gÀĪÀÅzÀÄ ¥Àj²Ã®£É¬ÄAzÀ ªÀåPÀÛªÁVzÉ. £ÁåAiÀiÁAUÀ §qÁªÀuÉAiÀÄÄ PÁ£ÀÆ£ÀĨÁ»gÀ CªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À vÀªÀgÁVzÉ JAzÀÄ ºÉüÀ®Ä «µÁ¢¸ÀÄvÉÛãÉ. EvÀgÉ PÉ®ªÀÅ ¸ÀAWÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ EAvÀºÀ DPÀæªÀÄUÀ¼À°èvÉÆqÀVgÀĪÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ §A¢gÀÄvÀÛªÉ.

      DzÀÄzÀjAzÀ ªÉÄîÌAqÀ ¸ÀAWÀzÀ CªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À §UÉÎ PÀlÄÖ¤nÖ£À PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÀAWÀªÀ£ÀÄß PÀÆqÀ¯É ¸ÀÆ¥ÀgÀ ¹Ãqï ªÀiÁqÀ®Ä PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¦àvÀ¸ÀÝgÀ «gÀÄzÀÝ Qæ«Ä£À¯ï ªÉÆRzÀݪÉÄ zÁR°¸À®Ä PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆÃgÀÄvÉÛãÉ.

 

ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ,

vÀªÀÄä «±Áé¹,

¸À»/-

 

( J.n. gÁªÀĸÁé«Ä ) CzsÀåPÀëgÀÄ.